Festeavgift


Mange lurer på hvilke regler som gjelder for festeavgiften og hva pengene brukes til.
Her får du noen svar.

 ORIENTERING OM FESTEAVGIFTEN

I de fleste kommuner i Norge er det kirkelig fellesråd som drifter gravplassene på vegne av kommunen. Så også her i Nærøysund der Nærøysund kirkelige fellesråd står for drift av gravplassene og innkreving av festeavgift.

Festeavgift på graver ble innført for snart 20 år siden her i distriktet, først i Nærøy og så i Vikna i 2007. Når kommunene ble slått sammen til Nærøysund kommune ble det felles regler og felles priser for festeavgift på alle gravplassene i hele Nærøysund kommune.

Reglene for innkreving av festeavgift følger gravferdsloven og er like over hele landet. Det som kan variere fra kommune til kommune er prisen på festeavgiften. Ved opprettelsen av Nærøysund kommune vedtok Nærøysund kommunestyre at prisen i Nærøysund skal være kr 150,- pr år pr gravlagt person. Festeavgiften faktureres for perioder på 10 år om gangen.

Som et eksempel fra andre nærliggende kommuner kan det nevnes at i Namsos er prisen kr 238,- pr år og i Sør-Innherrad er prisen kr 250,- pr år.


Begrepsdefinisjon:

  • Gravplass: Det samme som Kirkegård. Siden alle innbyggerne i kommunen har samme rettigheter på gravplassene så ble det fra sentralt hold bestemt å bruke det nøytrale navnet Gravplass i stedet for Kirkegård når man snakker om det. Begrepet kirkegård brukes fremdeles i egennavnene på gravplassene. For eksempel heter det fremdeles Lundring kirkegård.

  • Kistegrav: En grav der det settes ned en vanlig kiste.

  • Urnegrav: En grav der det settes ned en eller opp til 4 urner.

  • Gravsted: En eller flere graver som har 1 felles gravstein/gravminne. For eksempel ved at et ektepar er gravlagt ved siden av hverandre.

  • Gravfelt: Et område på gravplassen med x antall kistegraver eller urnegraver. Hver gravplass deles opp i flere gravfelt. Dette er gjort for at det skal være lettere å lage kart og å finne fram på gravplassen.

  • Navnet minnelund: Et urnegravfelt der navnet på alle gravlagte på et gravfelt samles på en felles minnestein i stedet for at man har hver sin stein. Kirkelig fellesråd besørger beplantning ved minnesteinen, men pårørende kan sette fra seg blomsterbuketter i vaser som er satt ut til formålet. Navnet minnelund er et godt alternativ for alle, men det passer ekstra godt i de tilfeller der de pårørende av forskjellige grunner ikke har anledning til å stelle selv, eller ikke ønsker å ha ansvar for å stelle på et gravsted. Gravlegging i navnet minnelund er et noe rimeligere alternativ enn å kjøpe egen gravstein og å plante blomster hvert år selv.

  • Anonym minnelund: Fungerer på samme måte som navnet minnelund men det settes ingen navn på minnesmerket slik at de som er gravlagt på anonym gravlund forblir anonyme. Dette kan være et godt alternativ til å spre aske i naturen eller på havet da de pårørende vil ha en minnestein å gå til. Anonym minnelund kan også brukes for å tenne lys på hvis du har noen gravlagt andre steder i landet som du ønsker å tenne et lys for på allehelgen, jul eller ved andre anledninger. For innbyggere bosatt i kommunen koster det ingenting å gravlegges i anonym minnelund og det er ikke festeavgift på gravene i anonym minnelund.