Info om festeavgift på graver


Mange lurer på hvilke regler som gjelder for festeavgiften og hva pengene brukes til. Her får du noen svar.

 

ORIENTERING OM FESTEAVGIFTEN

I de fleste kommuner i Norge er det kirkelig fellesråd som drifter gravplassene på vegne av kommunen, så også her i Nærøysund der Nærøysund kirkelige fellesråd står for drift av gravplassene og innkreving av festeavgift.

Festeavgift på graver ble innført for snart 20 år siden, først i Nærøy og så i Vikna i 2007. Når kommunene ble slått sammen til Nærøysund kommune ble det felles regler og felles priser for festeavgift på alle gravplassene i hele Nærøysund kommune.

Regler for innkreving av festeavgift følger gravferdsloven og er like over hele landet. Det som kan variere fra kommune til kommune er prisen på festeavgiften. Ved opprettelsen av Nærøysund kommune vedtok Nærøysund kommunestyre at prisen i Nærøysund skal være kr 150,- pr år pr gravlagt person. Festeavgiften faktureres for perioder på 10 år om gangen.

Som et eksempel fra andre nærliggende kommuner kan det nevnes at i Namsos er prisen kr 238,- pr år og i Sør-Innherrad er prisen kr 250,- pr år.

Regler for festeavgiften

Når en person gravlegges så har vedkommende i utgangspunkt 20 år frigravsperiode uten å betale festeavgift for graven. Unntaket er når det reserveres plass ved siden av den gravlagte. Da betales det festeavgift for den reserverte plassen fra det året gravlegging av den første finner sted.

Når to personer, vanligvis ektefeller, er gravlagt i kistegraver ved siden av hverandre, så betaler man festeavgift for 2 graver. Hvis man benytter bare 1 grav ved at ektefelle nummer to settes ned den førstes grav betaler man bare festeavgift for 1 grav. Dette er oftest aktuelt hvis den lengstlevende kremeres og urne settes ned på ektefellens kistegrav. I enkelte tilfeller, når det har gått lang tid mellom dødsfallene, kan også lengstlevendes kiste settes ned ektefellens kistegrav. Da har man bare benyttet en grav og betaler dermed festeavgift bare for 1 grav.

Hvis for eksempel en mann dør i 2022 og hans kone ønsker å reservere gravplass ved siden av sin mann, må hun betale festeavgift på den reserverte gravplassen fra samme år som sin manns begravelse, altså fra 2022. Hvis kona for eksempel dør i 2030, vil det da være 2 år igjen av den festeavgiftsperioden på 10 år hun har betalt for i forbindelse med reservering av graven. Den som overtar parets gravsted i 2030 vil da få krav om fornying av feste på hennes grav i 2032 (hun betalte jo for 10 år i 2022), og på begges grav i 2042 (da har mannen vært gravlagt i 20 år og frigravperioden er utløpt).

Når noen velger bisettelse med kremasjon kan man velge å sette ned urnen på en eksisterende kistegrav. Denne gravleggingen utløser en ny frigravperiode på den graven der urnen settes ned og det skal da ikke betales festeavgift på denne graven før 20 år etter at urnen ble satt ned. Ved å velge kremasjon kan man få muligheten til å samle flere i familien på samme grav. Dette kan være et godt alternativ for mange da man får bare en grav å stelle, og betale festeavgift for. 

Urne kan også settes ned på egne urnefelt. Det er også en mulighet for å sette ned urne i en navnet minnelund eller anonym minnelund. Foreløpig har vi dette tilbudet kun på Rørvik, men det planlegges å etablere minnelunder også på andre gravplasser i kommunen i løpet av forholdsvis nær framtid.

HER finner du gravferdsloven.

Hva skal pengene brukes til?

Pengene som kommer inn ved innkreving av festeavgiften blir øremerket til bruk på gravplassene i Nærøysund. Det er mye å bruke penger på som går ut over det som det er rom for over det ordinære driftsbudsjettet for Nærøysund kirkelige fellesråd. Festeavgiften gir fellesrådet mulighet til å gjennomføre prosjekter som vi ellers måtte gå til kommunen for å få ekstra bevilgninger for å gjennomføre. Det at festeavgiften er øremerket til bruk på gravplassene gir oss et godt utgangspunkt for å sørge for at kommunen har veldrevne og velstelte gravplasser. Dette er til glede for befolkningen og gir også kommunen et godt ansikt utad.

Av aktuelle prosjekter som det er aktuelt med finansiering fra festeavgift kan vi nevne blant annet:

  • Nybygg eller renovering av eksisterende gravplassbygg der toaletter med universelt utformede toaletter har prioritet.
  • Bedre informasjonstavler på gravplassene som gjør det lettere å finne fram til graver.
  • Utbedring/fornying av gjerder rundt gravplassene.
  • Planting av nye trær der gamle trær må fjernes pga råte.
  • Grusganger på gravplassene for lettere tilgjengelighet for rullestolbrukere og rullatorer. Dette er gjennomført nylig på Garstad og på Lundring.
  • Passende belysning på gravplassene.
  • Forbedringer på avfallspunktene på gravplassene.
  • Forbedring av parkeringsmuligheter.
  • Utstyr og kjøretøy for gravplassbetjeningen som letter arbeidet og gjør det lettere å utøve godt vedlikehold.

Har du spørsmål om festeavgiften, så ta kontakt med driftsleder Steve Skarstad tlf 948 43 885 innenfor arbeidstiden eller send en e-post på ss696@kirken.no

Tilbake