Når noen dør...


Når en person dør har de pårørende ofte mange spørsmål om begravelsen. Her finner du en del info som kan være til hjelp.

 

Når et dødsfall inntreffer - Oppgaver etter dødsfallet

Etter et dødsfall er det flere spørsmål og oppgaver som melder seg for de pårørende. Noen av disse må avklares og tas hånd om i løpet av de nærmeste dagene etter dødsfallet.

 • Hvem av de etterlatte som har rett til å sørge for gravferden?  
 • Hvilket gravferdsbyrå som eventuelt skal benyttes til gravferden?
 • Skal det være kistegrav, kremasjon med urnenedsettelse eller askespredning?
 • På hvilken gravplass skal den avdøde få sin grav?
 • Dersom det ønskes seremoni må tidspunkt, sted og innhold for seremonien avklares.
 • Annonsering i avisen av dødsfallet og eventuelt gravferden.

Normalt skal gravferd skje senest ti virkedager etter dødsfallet. Urnenedsettelse skal finne sted senest seks måneder etter dødsfallet.

Hvem har rett til å sørge for gravferden

Å sørge for gravferden innebærer at vedkommende avgjør alle spørsmål vedrørende denne, som for eksempel hvor avdøde skal gravlegges. Hvis det ikke foreligger en erklæring fra den avdøde om hvem som skal sørge for gravferden, har den avdødes nærmeste etterlatte over 18 år, i følgende rekkefølge, rett til å besørge gravferden:

 1. Ektefelle/partner eller samboer som levde i ekteskapslignende forhold med den avdøde.
 2. Barn
 3. Foreldre
 4. Barnebarn
 5. Besteforeldre
 6. Søsken
 7. Søskens barns
 8. Foreldres søsken

Ved uenighet mellom like nære etterlatte om hvem som skal sørge for gravferden, er det kommunen som avgjør saken. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Det er å anbefale at man ved gravferden kommer frem til løsninger som ivaretar de etterlattes ulike interesser. Dersom den avdøde, enten skriftlig eller muntlig, har gitt uttrykk for ønsker om hvordan gravferden skal foregå, bør de etterlatte så langt som mulig søke å etterkomme dette. Gravferden bør respektere avdødes religion og livssyn.

Må man bruke byrå?

De etterlatte med gravferdsrett står fritt til selv å ivareta de oppgaver som følger ved gravferden. Siden det er mange formaliteter og praktiske gjøremål som skal ordnes ved en gravferd, samt ønske om en verdig behandling av den avdøde i forbindelse med stell og transport, velger de aller fleste å be om bistand fra et gravferdsbyrå.

Uavhengig av om man benytter seg av et gravferdsbyrå eller ikke, kan det bety mye for de etterlatte å sette et personlig preg på gravferden. Det finnes mange alternative måter dette kan gjøres på. For noen vil det kunne oppleves som fint å få stelle og vaske den avdøde selv. Andre vil kunne ha et ønske om å velge ut klær den avdøde skal gravlegges i. Seremonien kan også gjøres mer personlig gjennom valg av musikk, salmer og sanger som er i tråd med den avdødes interesser. For mange vil det også kunne bety mye å få være med og pynte seremonirommet og velge hvem som skal bære kisten.

Gravferdsbyrå

Benyttes gravferdsbyrå, vil de etterlatte kunne avtale med byrået hva de selv ønsker å bidra med. Det er viktig at de etterlatte tenker igjennom hva de synes er en verdig avskjed med den avdøde, og gjerne tar dette opp med den som forretter/taler under en eventuell seremoni og/eller gravferdsbyrået. Ved barns gravferd vil det kunne være en god sorgterapi for de etterlatte selv å kunne få legge det avdøde barnet i kisten og/eller delta i transporten til gravstedet eller krematoriet. Selv om etterlatte med gravferdsrett står fritt til å velge gravferdsform og innhold, er det viktig å være klar over at både Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunn kan ha retningslinjer for sin gravferdsbistand.

Gjøre det selv

De etterlatte kan også selv stå for seremonien uten medvirkning fra kirke eller tros- og livssynssamfunn, det vil si en borgerlig/privat seremoni. De etterlatte vil da selv være ansvarlig for å arrangere gravferdsseremonien og finne et egnet lokale. Gravferdsbyrå og tros- og livssynssamfunn kan bistå med tips om egnede lokaler på stedet. Kommunen kan kontaktes for leie av eventuelle egnede kommunale lokaler.

Velger man å ikke anvende gravferdsbyrå, må man uansett hvilken religion man tilhører selv kontakte Nærøysund kirkelige fellesråd som forvalter gravplassene på vegne av fellesskapet. Dersom avdøde ikke hadde etterlatte, eller de etterlatte av en eller annen grunn ikke ønsker å sørge for gravferden, er det kommunen der avdøde bodde eller hadde sin siste bopelsadresse, som plikter å gjøre det.

For utfyllende informasjon, les brosjyre fra Helsedirektoratet.

HER finner du gravferdsloven.

 

Melding om dødsfall:

Alle gravferder skal som sagt meldes til Nærøysund kirkelige fellesråd som i dialog med deg/byrå/seremonileder fastsetter tid og sted for gravferdshandling og jordfestelse. Kontaktinfo: 908 60 814 eller mail ah585@kirken.no

 

KONTAKTINFO FOR ETABLERTE TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN I NÆRØYSUND

Den norske kirke: Kontaktinfo til Nærøysund kirkelige fellesråd er også kontaktinfo for de som ønsker kirkelig seremoni og det blir formidlet kontakt med tjenestegjørende prest og med musiker.

Human-Etisk Forbund: Tlf 960 04 750 eller mail trondelag@human.no

Vikna baptistmenighet: 905 03 133 eller mail kontor@viknabaptist.no

Vikna pinsemenighet: 74 30 04 36 viknapinsemenighet@gmail.com

Jehovas vitner: 74 39 14 07

 

KONTAKTINFO FOR BEGRAVELSESBYRÅER I NÆRØYSUND

Begravelsesbyrået Bergslid AS v/Sigrun Bergslid

Tlf 950 16 455 sigrun@bergslidbegravelse.no

 

Krystad begravelsesbyrå eftf. Bodil Anita Schjelderup

Tlf 906 69 125 krystad.blomster@interflora.no

 

Begravelsesbyrået Ytre Namdal og Bindal AS v/Per Ragnar Bergslid

Tlf 905 31 440 per.ragnar@bergslid-begravelse.no

 

Tilbake